O nama

Cilj

Ciljevi Zajednice jesu: – poticanje i promicanje tehničke kulture na području Splitsko-dalmatinske županije; – promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi i na razvitak osobnosti; – razvitak i promicanje djelatnosti i udruga tehničke kulture; – zastupanje i zaštita vlastitih interesa, interesa članica i njihovih članova u zajednicama u koje je udružena, pred državnim tijelima i tijelima lokalne samouprave; – stvaranje uvjeta izvedbe programa javnih potreba u tehničkoj kulturi; – znanstveno i tehničko opismenjivanje, tehnički odgoj i obrazovanje, izražavanje stvaralačkih sposobnosti, znanja i vještina građana, napose darovite i hendikepirane djece; Zajednica sukladno ciljevima djeluje na području tehničke kulture.


Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

U ostvarivanju svojih ciljeva Zajednica provodi sljedeće djelatnosti koje su od interesa za opće dobro: – poticanje i ustrojavanje sveukupnih aktivnosti članica u razvitku tehničke kulture; – unaprjeđenje uvjeta slobodnog udruživanja i zadovoljavanja potreba građana bavljenjem granama tehničke kulture iz kreativnih i rekreativnih pobuda u dokolici; – priprema i sudjelovanje u utvrđivanju prijedloga programa javnih potreba Splitsko-dalmatinske županije u tehničkoj kulturi, te izrada prijedloga kriterija za utvrđivanje i financiranje tog programa; – usklađivanje i koordinacija aktivnosti svojih članica u ostvarivanju programa javnih potreba Splitsko-dalmatinske županije; – podupiranje osnivanja novih udruga tehničke kulture; – skrb o unaprjeđenju stručnog rada i osposobljavanje djelatnika u tehničkoj kulturi; – izvođenje izvanškolskog i sudjelovanje u izvannastavnom tehničkom, tehnološkom i informatičkom obrazovanju mladeži, osobito darovite i hendikepirane djece, u svrhu korisnog i zanimljivog provođenja dokolice, stjecanja znanstvenog pristupa stvarnosti, razvoja i uvida u vlastite sklonosti i sposobnosti, te usmjeravanja ka izboru tehničkih i istraživačkih zanimanja; – popularizacija znanstvenih i tehničkih dostignuća predavanjima, izložbama i na druge načine koji pridonose njihovom razumijevanju, prosudbi, širenju i primjeni od što većeg dijela pučanstva, promicanju znanosti i tehnike, te potiču bavljenje tehničkim sadržajima; – izvanškolsko tehničko i informatičko osposobljavanje članova udruga u svrhu razvijanja radnih sposobnosti, stvaralačkog ponašanja, učinkovitog korištenja tehničko- tehnoloških dostignuća u procesu rada i svagdašnjem životu, te podizanja kakvoće života; – organiziranje natjecanja, susreta, izložbi i provedba sličnih projekata u cilju promocije tehničke kulture i stvaralaštva, uz sudjelovanje predstavnika Zajednice na sličnim domaćim i međunarodnim manifestacijama; – izdavačka djelatnost; – nabavka opreme i održavanje objekata čijim je Zajednica vlasnikom ili korisnikom; – suradnja sa gospodarskim i drugim subjektima, školama i državnim tijelima; – međugradska, županijska i nacionalna suradnja u tehničkoj kulturi; – educiranje i poticanje udruga u cilju uključivanja u aktivnosti u slučaju elementarnih nepogoda i incidentnih situacija; – obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i Zakonom o tehničkoj kulturi.

Područja djelovanja

Djelatnost Zajednice čine: poticanje i promicanje ukupnih aktivnosti tehničke kulture, uključujući izradu programa svekolikih aktivnosti u tehničkoj kulturi i sudjelovanje u utvrđivanju prijedloga programa javnih potreba Splitsko-dalmatinske županije u tehničkoj kulturi; usklađivanje aktivnosti članica radi svekolikog razvitka tehničke kulture, ostvarivanja ciljeva Zajednice i zajedničkih potreba i interesa članica; izvedba programa javnih potreba Splitsko-dalmatinske županije u tehničkoj kulturi, a posebice izvanškolskog tehničkog, tehnološkog i informatičkog pouka i njegovanja stvaralaštva djece i mladeži; skrb o unaprjeđivanju stručnog rada i osposobljavanju stručnih djelatnika tehničke kulture; promicanje dostignuća u tehničkoj kulturi; obavljanje gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti u skladu sa zakonom i odlukama svojih tijela; te rješavanje ostalih pitanja sukladno zakonu i programima koji su usklađeni sa programom Hrvatske zajednice tehničke kulture i Zajednicom tehničke kulture Splitsko-dalmatinske županije. Članice u okviru Zajednice posebno pridonose razvoju i promidžbi tehničke kulture sudjelujući u pripremi i izvedbi programa javnih potreba Splitsko-dalmatinske županije u tehničkoj kulturi, u znanstvenom i tehničkom opismenjivanju građana, u tehničkom i informatičkom odgoju i obrazovanju mladih naraštaja, u poticanju tehničkog stvaralaštva, te u populariziranju znanstvenih i tehničkih dostignuća.